• Steel
  • Glass
  • Carbon
  • Titanium
  • Leather
  • Nylon

Tyrann CG-111